25620122 1

วันที่ 21 มกราคม 2562 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ตรวจประเมินและให้คะแนนกิจกรรม 5 ส. ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม และด่านกักกันสัตว์ระหว่างประเทศ ด่านนครพนม อ่านรายละเอียด