25620211 6

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ปศุสัตว์เขต 4 มอบให้นายวรกร อินทแพทย์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมคณะ ออกประเมินคัดเลือกโรงเรียนตามโครงการกองทุนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นตัวแทนในระดับเขต 4 ช่วงเช้า ที่โรงเรียนบ้านวังหินซา ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู ช่วงบ่าย ที่โรงเรียนบ้านศุภชัย ต.คึมชาติ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น อ่านรายละเอียด