25620211 5

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์. สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส ตรวจติดตามโรงฆ่าที่ได้รับ ฆจส.2 จำนวน 2 แห่ง และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK)ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ให้เป็นที่เชื่อถือและได้มาตรฐานการฆ่าสัตว์ ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ในการขอใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๓๕ และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์พ.ศ.๒๕๕๕ ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแห่งท้องที่ที่โรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ ตั้งอยู่ อ่านรายละเอียด