25620211 6

เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ ตรวจติดตามระบบ GMP และ HACCP โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา "GMP" คือ ระบบประกันคุณภาพที่มีการปฏิบัติและพิสูจน์แล้วจากกลุ่มนักวิชาการด้านอาหารทั่วโลกว่า สามารถทำให้อาหารเกิดความปลอดภัย และเป็นที่เชื่อถือยอมรับจากผู้บริโภค กรมปศุสัตว์จึงผลักดันโรงงานผลิตอาหารสัตว์ เพื่อมุ่งเน้นในเรื่องของความเสี่ยงกับความปลอดภัยของการผลิตภัณฑ์อาหาร อ่านรายละเอียด