25620212 1

เมือวันที่ 11ก.พ.62 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดประชุมประชุมวิชาการระดับชาติขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย โดยน.สพ.สมบัติ ศุภประภากร รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดพะเยาได้เข้าร่วมรับเสด็จในการนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยาและศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยาได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการและแสดงพันธุ์สัตว์ เช่นไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ โคขาวลำพูน และโคพันธุ์ตาก ในโครงการสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองพะเยา ระหว่างวันที่ 9-13 ก.พ 62 ณ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาโดยมีนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก อ่านรายละเอียด