25620214 1

วันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอไทรงาม โดยนายวีระศักดิ์ หงษ์ทอง ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน พร้อมด้วยนายศราวุฒิ ขวัญเมือง ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล และนางสาวเทียนทิพย์ มั่งมี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ ได้ดำเนินการอบรมเกษตรกร โครงการฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงที่เหมาะสม GFM เกษตรกร จำนวน 10 ราย อ่านรายละเอียด