25620214 2

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 คณะอนุกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส ประจำปี 2562 ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 นำโดยนายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย ปศุสัตว์เขต 2 ออกตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ด่านกักกันสัตว์ชลบุรีและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยองซึ่งหน่วยงานได้มีการปรับปรุงจากปีที่ผ่านมา อ่านรายละเอียด