25620314 3

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.00น. คณะเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ประกอบด้วยสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ,สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ,ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก ,ศูนย์ผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก และศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง ร่วมกันมอบอาหารสุนัข ณ สถานที่พักพิงสัตว์ยากไร้ด้อยโอกาส สำนักสงฆ์เขาวัวทองวดี จังหวัดสุโขทัย อ่านรายละเอียด