25620314 4

วันที่ 13 มีนาคม 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ฯ,ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมฯ,ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานฯ,ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ ,ผู้อำนวยการศูนย์ผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง ประชุมตรวจติดตามงาน/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 1 ในฐานะผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และแนะนำแนวทางการปฏิบัติราชการตามงาน Function,Agenda และ Area based ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ,ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย และด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย และในโอกาสนี้ คณะอนุกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5ส ได้ดำเนินการตรวจประเมินการดำเนินกิจกรรม 5ส ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย เพื่อสนับสนุนนโยบาย “สำนักงาน น่าอยู่ น่าทำงาน” อย่างยั่งยืนต่อไป อ่านรายละเอียด