25620314 1

“พิธีเปิด (Kick Off) โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒