25620314 1

นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจง การเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โรคพิษสุนัขบ้า การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ สถานการณ์ภัยแล้ง และการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายของกระทรวงฯ จากเจ้าหน้าที่ของกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการส่วนฯ หัวหน้ากลุ่มสุขภาพสัตว์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ ในพื้นที่ เขต 4 จำนวน 85 คน ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการปศุสัตว์ประจำเขต 4 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในวันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป อ่านรายละเอียด