25620314 3

ว่าที่ ร.ต.พิชิตพล กันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชฯ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 แทน ปศุสัตว์เขต 4 (ทำหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์) โดยมี นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 10 เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป อ่านรายละเอียด