25620315 1

วันที่ 13 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ส่วน มาตรฐานการปศุสัตว์ ดำเนินการประเมินสมรรถนะผู้ตรวจประเมินสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชรและตรวจติดตาม กำกับ ดูแลการตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มจำนวน 7 ฟาร์ม ในพื้นที่ อำเภอพรานกระต่าย อำเภอไทรงาม และอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร อ่านรายละเอียด