25620315 2

วันที่ 13 มีนาคม 2562 ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ นายอานันท์ เทพทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ในการติดตามงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่ 1 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17 (นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์) ณ ห้องประชุมผาสุข สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 จ.อุตรดิตถ์ อ่านรายละเอียด