25620405 1

เมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม 2562 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส.) และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เข้าตรวจประเมินฟาร์มไก่ไข่และโรงคัดไข่จะนะ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินจากตัวแทนประเทศสิงคโปร์ จุดประสงค์เพื่อการส่งออกไข่สดไปยังประเทศสิงคโปร์ต่อไป อ่านรายละเอียด