25620405 4

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ได้ออกตรวจติดตามการดำเนินงานตามโครงการ"การลดใช้ยาปฎิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์" เพื่อควบคุม ป้องกัน ลด หรือชะลอการเกิดปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในสัตว์ GAP ไก่เนื้อ ในพื้นที่อ.ควนกาหลง จ.สตูล โดยร่วมกับ จนท.สนง.ปศจ.สตูลและและท่านปศอ.ควนกาหลง.จำนวน 4 ฟาร์ม อ่านรายละเอียด