25620409 1

วันที่ 26 มีนาคม 2562 ปศุสัตว์เขต 5 นายธีระ อนันต์วรปัญญา เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของกรมปศุสัตว์ ของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ในพื้นที่การปศุสัตว์ที่ 5 โดย ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ฯ ผู้อำนวยการศูนย์/สถานีฯ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ในพื้นที่ฯ ผู้อำนวยการส่วน/ฝ่าย สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ณ ห้องประชุมกลาง สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ อ่านรายละเอียด