25620409 3

วันที่ 5 เมษายน 2562 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก พร้อมด้วยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ และกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานปลอดภัย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ โดยมีผู้ประกอบการ รวม 100 ราย และได้รับเกียรติวิทยากร น.สพ.บุญกัน เขตแวงควง หน.กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และนายชัยวัฒน์ รักอิสสระ ปศุสัตว์อำเภอบ้านนา ร่วมเป็นวิทยากร ให้ความรู้ เกี่ยวกับฟาร์มมาตรฐาน และโรงฆ่าสัตว์ และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ (ปศุสัตว์ ok) และแนวทางการพัฒนาเข้าสู่มาตรฐาน พร้อมนี้สนับสนุนอุปกรณ์ มีด เขียง ที่ลับมีด พร้อมน้ำฆ่าเชื้อเอนกประสงค์ และน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณฟาร์ม ให้กับผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมอีกด้วย อ่านรายละเอียด