25620410 3

ว่าที่ ร.ต.พิชิตพล กันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การติดตามและขับเคลื่อนงานตามนโยบายเชิงบูรณาการของกรมปศุสัตว์ โดยมี นายอวยชัย ชัยยุทโธ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ระหว่างวันที่ 3 - 5 เมษายน 2562 ณ Vince Hotel ประตูน้ำ กรุงเทพฯ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1- 9 เจ้าหน้าที่จากกองแผนงาน และ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เขตละ 1 คน รวมผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน อ่านรายละเอียด