25620515 2

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จัหวัดนครนายก โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปฏิบัติงานตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์การนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่ และให้คำแนะนำการจัดการฟาร์ม เพื่อป้องกันการเกิดมลภาวะ เรื่องกลิ่น ฝุ่นละออง เสียง น้ำเสีย ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน สำหรับฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ จำนวน 2 ฟาร์ม ดังนี้ 1. สำลีฟาร์ม ต.เขาเพิ่ม อ.ปากพลี จ.นครนายก 2.สมยศฟาร์ม ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก อ่านรายละเอียด