25620515 3

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางลูกเสือ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2562 ภายใต้ยุทธศาสตร์แผนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยลงพื้นที่ (เคาะประตูบ้าน) ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัข-แมว ในพื้นที่หมู่ที่ 1-5 และ 12 (รวม 6 หมู่บ้าน) เขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบางลูกเสือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ผลการดำเนินงานได้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข 643 ตัว เเมว 498 ตัว รวมทั้งสิ้น 1,141 ตัว อ่านรายละเอียด