25620607 1

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมือง สอบถามปัญหาในการเลี้ยงไก่พื้นเมือง พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก รวมถึงการปรับระบบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองที่เหมาะต่อการป้องกันโรค ในพื้นที่ ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก อ่านรายละเอียด