25620624 5

วันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2562 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ดำเนินการติดตามโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ประจำปี 2562 เพื่อติดตามการปลูกแปลงพืชอาหารสัตว์ และการจ่ายเงินสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และโครงการปรับพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม เพื่อส่งส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ เพื่อติดตามการชำระหนี้ของเกษตรกรในปี 2562 และปัญหาอุปสรรคของโครงการในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ประกอบด้วย อำเภอศรีสำโรง กงไกรลาศ และอำเภอคีรีมาศ รวมจำนวน 102 ราย การติดตามงานในครั้งนี้ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสำโรง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกงไกรลาศ และสำนักงาน ปศุสัตว์อำเภอคีรีมาศ อ่านรายละเอียด