25620624 1

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 นายวีระศักดิ์ วิรัตนเสรีกุล ปศุสัตว์อำเภอหัวไทร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกตรวจติดตามร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์และไข่ไก่ ในพื้นที่อำเภอหัวไทร ตามโครงการปศุสัตว์ ok อ่านรายละเอียด