25620624 3

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนายสัตวแพทย์ศิริพงษ์ พลศิริหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมสัมมนาผู้ประกอบการโรงงานผลิตอาหารสัตว์ หัวข้อ การแก้ไขปัญหาคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยได้รับเกียรติจากนายอดุลย์ เพิ่มผล นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่จากกองควบคุมอาหารละยาสัตว์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ คำแนะน าต่างๆ เกี่ยวกับคุณภาพอาหารสัตว์ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา จำนวน 20 คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการโรงงานผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์และโรงงานผลิตอาหารสัตว์ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 และเจ้าหน้าจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านรายละเอียด