25620813 1

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ นายอิสระ ปัญญาวรรณ ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 เข้าร่วมประชุมเพื่อตรวจติดตามงานโครงการภายใต้แผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดเอ็ด โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่ 12 (นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล) เป็นประธานการประชุมฯ ครั้งนี้ อ่านรายละเอียด