25620813 2

วันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู เข้าติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ ที่กลุ่มเลี้ยงโคโพธิ์ศรีสะอาดเหนือ และกลุ่มบ้านโพธิ์ศรีสะอาด หมู่ 6 ตำบลกุดจิก อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู อ่านรายละเอียด