25620813 3

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่ 10 (นายคมสัน จำรูญพงษ์) เป็นประธานการประชุมโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และโครงการกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2/2562 โดยปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.พิชิตพล กันทะ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลุ่มภู ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด หนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่ จำนวน 60 คน อ่านรายละเอียด