25620813 6

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 น.สพ.ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 มอบให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ ระดับเขต 4 นำโดยนายวรกร อินทแพทย์ ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ ได้เข้าประเมินคัดเลือก ศพก.อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ของนายกวางทอง ราษี ชนิดปศุสัตว์ที่เลี้ยงได้แก่ โคเนื้อ ไก่พื้นเมืองและไก่ไข่ ทำหน้าอาสาปศุสัตว์ หมอดินอาสา เป็นปราชญ์เกษตรวิทยากร และเป็นศูนย์เรียนรู้ของหลายหน่วยงาน มีความรู้ด้านการเกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ มีฐานเรียนรู้ด้านการปศุสัตว์ ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพและด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ มีการผสมอาหารโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นใช้ในฟาร์มของตัวเอง อ่านรายละเอียด