25620815 1

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์พันธุ์สนิท ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพื้นที่ ติดตามผลการดำเนินพร้อมทั้งส่งมอบวัสดุการเกษตร ให้กับโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2562 เวลา 09.00-12.00 น. อ่านรายละเอียด