25620816 5

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมตรวจติดตามการตรวจรับรองหลักการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ GMP สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมมหาสารคาม จำกัด สาขาบรบือ ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้ผู้ประกอบการ มีการจัดการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ให้ได้มาตรฐาน เป็นการยกระดับการจัดการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบที่ดี และเป็นการรักษา คุณภาพน้ำนมดิบให้มีคุณภาพก่อนส่งโรงงานผลิตภัณฑ์นม อีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคภายในประเทศ อ่านรายละเอียด