25620816 8

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 น.สพ.ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 มอบให้นายวรกร อินทแพทย์ ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน การประเมินโครงการฯ จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร การส่งเงินใช้หนี้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร และผู้ทรงคุณวุฒิกองทุน การประชุมครั้งนี้มีนายอำพันธ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานที่ประชุม และได้มอบให้ปศุสัตว์เขตที่ร่วมโครงการฯ ทำความเข้าใจและแจ้งให้องค์กรเกษตรกรชำระหนี้กองทุนฯ พร้อมดอกเบี้ยภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 หากไม่ชำระตามสัญญาจะมีเบี้ยปรับเพิ่ม อ่านรายละเอียด