25620816 3

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์พันธุ์สนิท ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายสุรเดช เพชรอาวุธ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตร "การพัฒนาสินค้าปศุสัตว์สู่ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มไชยา GI“  อ่านรายละเอียด