25620902 1

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จัดฝึกซ้อมแผนเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ระดับจังหวัด รูปแบบเฉพาะหน้าที่ (Functional exercise) มีหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึก เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูโดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ และหน่วยHHU สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 เป็นวิทยากรกระบวนการ อ่านรายละเอียด