25620902 2

วันที่ 26-29 สิงหาคม 2562 ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ออกปฏิบัติงานติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ พื้นที่จังหวัดอุดรธานี จำนวน 6 กลุ่ม เกษตรกรจำนวน 60 ราย ในพื้นที่ 3 อำเภอ แม่กระบือที่เข้าร่วมโครงการ 120 ตัว พบว่ามีลูกเกิด จำนวน 273 ตัว เกษตรกรสามารถชำระหนี้เงินกู้ได้ตามกำหนดระยะเวลา ด้านปัญหาอุปสรรคพบว่า ขาดแคลนหญ้าในฤดูแล้ง กระบือมีขนาดเล็ก ได้แนะนำให้มีการปลูกหญ้าเพิ่มขึ้น มีการสำรองพืชอาหารสัตว์และให้ปรับปรุงพันธุ์โดยใช้พ่อพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่และคัดเลือกแม่พันธุ์ที่มีลักษณะที่ดีกว่ารุ่นพ่อแม่ไว้ทำพันธุ์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาสายพันธุ์กระบือที่ดีขึ้นและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ อ่านรายละเอียด