25620902 3

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ร่วมตรวจต่ออายุการรับรองหลักการปฏิบัติที่ดี สำหรับศูนย์รวบรวมไข่ GMP จังหวัด อุดรธานี บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด สำนักงานอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีการจัดการศูนย์รวบรวมไข่ให้ได้มาตรฐาน ตามหลักการปฏิบัติที่ดี สำหรับศูนย์รวบรวมไข่ GMP เป็นการยกระดับการจัดการ และเป็นการรักษาคุณภาพไข่ที่ได้มาจากฟาร์มมาตรฐานให้มีคุณภาพดีก่อนส่งตลาด อีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคภายในประเทศ อ่านรายละเอียด