25620904 1

วันที่ 3 กันยายน 2562 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ได้รับมอบหมายจากปศุสัตว์เขต 6 ต้อนรับคณะกรรมการประกวดแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ณ สหกรณ๋ขุนโคในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร อ่านรายละเอียด