25620910 1

วันที่ 6 กันยายน 2562 ที่ศาลาประชาคมอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ที...่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เกษตรกรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และประเมินขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเฉพาะด้าน โดยมี นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี เจ้าหน้าที่สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้เลี้ยงสุกร ผู้ประกอบการโรงฆ่าสุกร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม อ่านรายละเอียด