25620913 2

วันที่ 11-12 กันยายน 2562 ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ออกติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ในเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯจำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือตำบลคอกช้าง อำเภอสระใคร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านหม้วย อำเภอเมือง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านหนองกก อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เกษตรกรทั้งหมด 40 ราย มีแม่กระบือเข้าร่วมโครงการ 80 ตัว มีลูกเกิดเฉลี่ย2.3 ตัว/เเม่ การชำระหนี้เป็นไปตามกำหนดเวลาของโครงการ ด้านปัญหาอุปสรรคพบว่า มีพื้นที่ในการเลี้ยงลดลง กระบือมีขนาดเล็กลักษณะไม่สวยงาม ต้องแก้ไขโดยให้มีการปลูกพืชอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นมีการสำรองอาหารสัตว์ไว้ใช้ในฤดูแล้ง มีการปรับปรุงพันธุ์โดยใช้พ่อพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ลักษณะดี ร่วมกับการคัดเลือกกระบือที่มีลักษณะที่ดีกว่ารุ่นพ่อแม่ไว้ทำพันธุ์ เพื่อให้การเลี้ยงกระบือเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป อ่านรายละเอียด