25620913 3

วันที่ 11 กันยายน 2562 ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 เข้าร่วมประชุม เรื่อง ประชุมคณะกรรมการการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ ครั้งที่ 4 /2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 เพื่อพิจารณาการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ สรุปว่าผ่านการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ ชนิด พืชอาหารสัตว์อินทรีย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร จำนวน 1 แห่ง อ่านรายละเอียด