25620913 4

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย (จำกัด) มหาชน อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ผู้ประกอบการผลิตอาหารสัตว์ให้ได้มาตรฐาน GMP/HACCP ของโรงงานอาหารสัตว์ ต่อไป อ่านรายละเอียด