25620919 3

วันที่ 16-17 กันยายน 2562 ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ออกปฏิบัติงานติดตามแก้ไขปัญหาการผลิตและการตลาดโคเนื้อของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านแฮด จำกัด ที่เข้าร่วมโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 1 ทั้งในภาพรวมสหกรณ์และในเกษตรกรจำนวน 3 ราย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อให้กับเกษตรกรทำให้เกษตรกรสามารถผลิตโคเนื้อได้ตรงตามความต้องการของตลาด รวมถึงสร้างเป้าหมายการผลิตและวางแผนด้านการตลาดของกลุ่มอย่างมีระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาการผลิตและการตลาดโคเนื้อของเกษตรกรอย่างยั่งยืน อ่านรายละเอียด