25620920 1

วันที่ 19 กันยายน 2562 ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 เข้าร่วมประชุมเตรียมการ เรื่อง โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 6 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรผู้ประสบภัย โดยในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. ณ สำนักชลฯที่ 6 จะมีการจัดประชุมรับฟังนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิธีเทิดพระเกียรติงค์ราชัน โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ว่าที่ ร.ต.กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล) เข้าร่วมประชุมฟังนโยบาย และจะมีกิจกรรมเวทีกลางและจะให้มีการจัดหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อให้คำแนะนำการฟื้นฟู ดูแล ด้านปศุสัตว์ เวลา 13.00 น. ณ อบต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่นและจะมีการซักซ้อมจากหัวหน้าส่วนราชการก่อนในวันที่อาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 เวลา 15.00น. อ่านรายละเอียด