25620920 2

วันที่ 18 กันยายน 2562 ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ตรวจรับรองหลักการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมไข่ GMP จังหวัด อุดรธานี โรงงานคัดไข่อุดรธานี ของบริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ตำบลสุ้มเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีการจัดการศูนย์รวบรวมไข่ให้ได้มาตรฐานตามหลักการปฏิบัติที่ดี สำหรับศูนย์รวบรวมไข่ GMP เป็นการยกระดับการจัดการ และเป็นการรักษาคุณภาพไข่ที่ได้มาจากฟาร์มมาตรฐานให้มีคุณภาพดีก่อนส่งตลาด อีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคภายในประเทศ อ่านรายละเอียด