25620920 3

วันที่ 17 กันยายน 2562 น.สพ.ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุมภวาปี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอไชยวาน ติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับปัจจัยการผลิต และดำเนินการเลี้ยงไก่ไข่ รายละ 5 ตัว และได้นำผลผลิตที่ได้จากการโครงการฯ มาบริโภคในครัวเรือน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน พร้อมทั้งได้สอบถามปัญหา อุปสรรค และให้คำแนะนำในการเลี้ยงไก่ไข่ ต่อไป อ่านรายละเอียด