25620920 4

วันที่ 18 – 20 กันยายน 2562 นายศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ออกปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบตามโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (นม) โรงเรียน ในพื้นที่อำเภอศรีธาตุ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี และอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม สอบถามปัญหาการเลี้ยงโคนมและต้นทุนการผลิตน้ำนม ตลอดจนแนะนำการปรับสูตรอาหารเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกร เพื่อให้น้ำนมดิบมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานต่อไป อ่านรายละเอียด