25621002 2

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา เลขานุการกรมปศุสัตว์ได้รับมอบหมายจากนายสัตว์แพทย์สรวิศ ธานีโตอธิบดีกรมปศูสัตว์ เข้าร่วมยินดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 47 ปี ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร อ่านรายละเอียด