25621002 4

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา เลขานุการกรมปศุสัตว์ได้รับมอบหมายจากนายสัตว์แพทย์สรวิศ ธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมยินดีกรมวิชาการเกษตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตรครบรอบ 47 ปี ณ บริเวณห้องโถง อาคารศูนย์ปฎิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีกรมวิชาการเกษตร  อ่านรายละเอียด