25621003 1

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตาม กำกับดูแล การตรวจนับปริมาณนม ยู.เอช.ที ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 รวมจำนวนทั้งสิ้น 17 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ เพื่อให้การส่งมอบนมโรงเรียนล่วงหน้าก่อนปิดเทอม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 อ่านรายละเอียด