25621107 9

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา ปฏิบัติงานตรวจติดตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวน 9 แห่ง ดังนี้ 1.โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 3.โรงเรียนวัดเกาะพิกุล ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 4.โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกันเกรา ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 6.โรงเรียนบ้านเขาหัวนา ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 7.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหัวนา ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 8.โรงเรียนวัดสะพาน ต.อาษา อ.บ้านนา จ.นครนายก 9.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสะพาน ต.อาษา อ.บ้านนา จ.นครนายก อ่านรายละเอียด